Personálne obsadenie:

 

Anna Nováková, notár
Juraj Novák, notár
Miriam Marková, notársky koncipient
Barbora Velšicová, zamestnanec

<

ÚRADNÉ HODINY:

 • Pondelok - Piatok: 7,30 – 16,00.

V prípade potreby je možné po predchádzajúcej dohode poskytnúť naše služby aj mimo úradných hodín, príp. cez dni pracovného pokoja.

Na požiadanie vykonávame notárske úkony aj priamo u klienta – služba mobilnej kancelárie.

Činnosť:

Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch

 • kúpne zmluvy 
 • darovacie zmluvy 
 • zámenné zmluvy 
 • dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní majetku v bezpodielovom vlastníctve manželov 
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
 • závety, listiny o vydedení
 • o iných právnych úkonoch 

Konania vo veciach notárskych úschov

 • listiny, najmä závety s výnimkou listín, ktorých obsah nemožno posúdiť
 • peniaze a cenné papiere, aby ich notár mohol vydať určitému príjemcovi 

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

 • Notársky centrálny register určených právnickych osôb na prijímanie 2% z daní z príjmu 
 • Notársky centrálny register závetov 
 • Notársky centrálny register záložných práv 
 • Notársky centrálny register dražieb 
 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov

Iná činnosť notárskeho úradu

 • poskytovanie právneho poradenstva fyzickým a právnickým osobám 
 • výkon správy majetku a zastupovanie fyzických a právnických osôb v súvislosti s výkonom správy ich majetku 
 • spisovanie iných listín v občianskoprávnych a obchodných veciach 

Osvedčovanie právne významných skutočností

Vydávanie osvedčení o:

 • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia) 
 • pravosti podpisu na listine (legalizácia) 
 • tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo 
 • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • tom, že je niekto nažive 
 • iných skutočnostiach
 • ovyhlásení dlžníka ako povinnej osoby o uznaní dlhu a súhlasu s exekúciou podľa §45 ods. 2 písm. c) zák. č. 233/1995 Z.z. v platnom znení (Exekučný poriadok), v prípade neplnenia svojho záväzku voči veriteľovi

Činnosť súdneho komisára

 • prejednávanie dedičských vecí na základe poverenia súdu